ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวรพงษ์ ขรพัตร  รหัสนักศึกษา 6022000494  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601178303   บิดานายณัฐวุฒื   ขรพัตร   มารดานางหยาดพิรุณ   ขรพัตร  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
2 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
3 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
4 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
5 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
6 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
7 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
8 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 70 3
9 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 68 2.5
10 62/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
11 62/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
12 62/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
รวม 35    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 59 1.5
2 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 57 1.5
3 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 69 2.5
4 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 58 1.5
5 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 55 1.5
6 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 58 1.5
7 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 57 1.5
8 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 60 2
9 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 60 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
3 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
4 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
5 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
6 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
7 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
8 63/1 กิจกรรม 5 ส. กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
9 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
10 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
11 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
12 63/2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ล้อมรั้ว) 20
รวม 135