ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวภัทราภรณ์ ช่างเกวียน  รหัสนักศึกษา 6022000485  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1104300559063   บิดานายเที่ยง   ช่างเกวียน   มารดานางสาววน   สุรเดช  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
2 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 72 3
3 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
4 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 68 2.5
5 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
6 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 68 2.5
7 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
รวม 19    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
2 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
3 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
4 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 70 3
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 61 2
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 75 3.5
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 59 1.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
2 61/1 ไหว้ครู 10
3 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
4 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
5 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
6 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
7 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
8 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
9 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
รวม 100