ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกิตติพงษ์ ศรีจันน้อย  รหัสนักศึกษา 6022000476  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900552337   บิดานายประสาน   ศรีจันน้อย   มารดานางยุพา   ศรีจันน้อย  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
2 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
3 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
4 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 59 1.5
รวม 9    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
2 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
3 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
4 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 58 1.5
5 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 70 3
6 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 64 2
7 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 64 2
8 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 57 1.5
9 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 60 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 60/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
3 60/2 โครงการวันรักการอ่าน สืบสานวัฒนธรรมหลากหลายอาชีพ 10
4 60/2 โครงการกิจกรรม 5 ส. 5
5 60/2 กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 10
6 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
7 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
8 61/1 ไหว้ครู 10
9 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
10 61/1 โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 100
11 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
12 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
13 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
14 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 2
15 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
16 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
17 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
18 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
19 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
20 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
21 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
22 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
23 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
24 62/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 5
25 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 5
26 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
27 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
28 62/1 โครงการสร้างระบบความคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 10
29 62/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย(เตรียมรับผู้ตรวจ)25กรกฎาคม62 10
30 62/1 โครงการดำเนินการเชิงรุกด้านเอดส์แก่เยาวชนอำเภอพรานกระต่าย 5
31 62/1 กิจกรรมงานบำเพ็ญกุศล พระครูวชิรปัญญาคุณ วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 10
รวม 462