ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวรวุฒิ อินทพงษ์  รหัสนักศึกษา 6022000449  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601178851   บิดานายประเทือง   อินทพงษ์   มารดานางน้ำฝน   อินทพงษ์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 58 1.5
2 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
3 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
4 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
5 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
6 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 59 1.5
รวม 17    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
2 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
3 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 57 1.5
4 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 57 1.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 60/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
3 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
4 61/1 โครงการสอนเสริม 20
5 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
6 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
7 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
8 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
9 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
10 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
11 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
12 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
รวม 205