ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายพุฒิพงษ์ นิลมณี  รหัสนักศึกษา 6022000421  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600142402   บิดานายบุญเหลือ   นิลมณี   มารดานางสมัย   นิลมณี  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 61 2
3 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
4 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
5 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
6 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
7 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
8 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
9 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
10 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
รวม 30    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 69 2.5
2 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 64 2
3 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 60 2
4 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 67 2.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
รวม 25