ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจำรัส พลกล้า  รหัสนักศึกษา 6022000412  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600443948   บิดานายสวาท   พลกล้า   มารดานางทองแบน   พลกล้า  อายุ 55 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 76 3.5
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 74 3
3 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 76 3.5
4 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 69 2.5
5 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 77 3.5
6 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 79 3.5
7 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
8 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
9 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 76 3.5
10 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
11 63/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
รวม 28    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 63 2
2 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 69 2.5
3 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 67 2.5
4 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 73 3
5 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 67 2.5
6 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 66 2.5
7 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 60 2
8 62/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 60/2 โครงการกิจกรรม 5 ส. 5
3 60/2 กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 10
4 62/1 โครงการกิจกรรม 5 ส. ตำบลห้วยยั้ง 5
5 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
6 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
7 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
8 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
9 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
10 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
11 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
12 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลห้วยยั้ง 30
13 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
14 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
15 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
16 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
17 63/1 โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง 5
18 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
รวม 200