ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายพิษณุ ราชทรัพย์  รหัสนักศึกษา 6022000195  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900617188   บิดานายเฉลิม   ราชทรัพย์   มารดานางแจ้ว   อาชาพล  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 57 1.5
2 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
3 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 63 2
รวม 10    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1
รวม 0    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
2 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
3 63/1 บริจาคโลหิต 50
4 63/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบก 20
รวม 140