ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายชนากานต์ เกษี  รหัสนักศึกษา 6022000092  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600142739   บิดานายสุข   เกษี   มารดานางสมจิตร   เกษี  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
2 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
3 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
4 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
5 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 55 1.5
6 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
7 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 60 2
8 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 56 1.5
9 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
10 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 70 3
11 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
12 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
2 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
3 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
4 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 62 2
5 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 59 1.5
6 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 64 2
7 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 61 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 60/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 5
3 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
4 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
5 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
6 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 2
7 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
8 61/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองวันที่3-11ม.ค.2562 20
9 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
10 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
11 62/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองและแหล่งเรียนรู้ระหว่างวันที่ 3-6เดือนมีนาคมพ.ศ 20
12 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
13 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
14 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
15 63/1 บริจาคโลหิต 50
16 63/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 30
17 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
รวม 247