ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนนทชา บุตรกะ  รหัสนักศึกษา 6022000038  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1104200234529   บิดานายปกรณ์   บุตรกะ   มารดานางสาวสุนันทา   ต่ายทอง  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
3 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
4 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 68 2.5
5 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 76 3.5
6 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
7 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 72 3
8 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 80 4
9 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 70 3
10 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
11 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
12 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
13 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
14 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
2 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 69 2.5
3 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
4 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 75 3.5
5 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 82 4
6 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 74 3
7 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 65 2.5
8 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 67 2.5
9 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 65 2.5
10 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 75 3.5
11 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 69 2.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 60/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 5
3 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
4 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
5 61/1 ไหว้ครู 10
6 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
7 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
8 61/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองวันที่3-11ม.ค.2562 20
9 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
10 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2562 25
11 62/1 โครงการวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 5
12 62/1 โครงการสร้างระบบความคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 10
13 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ระหว่างวันที่ 26 - 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 25
14 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 20
15 62/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทองและแหล่งเรียนรู้ระหว่างวันที่ 3-6เดือนมีนาคมพ.ศ 20
รวม 205