ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายภาณุวัฒน์ นารอด  รหัสนักศึกษา 6012000732  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900471477   บิดานายกำแพง   นารอด   มารดานางแดง   นารอด  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1
รวม 0    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 57 1.5
2 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 57 1.5
3 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
รวม 4    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 5
2 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 20
3 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
รวม 50