ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธนากร กล่อมยัง  รหัสนักศึกษา 6012000723  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900454963   บิดานายบุญยงค์   กล่อมยัง   มารดานางไพรัตน์   เนียมหอม  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
2 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
3 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
4 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
5 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
6 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
7 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
รวม 15    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 70 3
2 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 62 2
3 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
4 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 70 3
5 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
6 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 5
2 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
3 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
4 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
5 61/1 โครงการสอนเสริม 20
6 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
7 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 5
8 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 20
9 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
รวม 175