ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชลลดา ไชยมุงคุณ  รหัสนักศึกษา 6012000714  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1102003156868   บิดานายธนพล   ไชยมุงคุณ   มารดานางนพวรรณ   มาน้อย  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
2 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
3 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
4 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
5 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
6 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 74 3
7 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
8 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 72 3
9 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
10 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
11 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
รวม 30    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 60 2
2 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
3 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
4 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 70 3
5 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 64 2
6 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
7 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 68 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
2 60/1 พัฒนา กศน.ตำบล 5-16 มิถุนายน 2560 30
3 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 25
4 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
5 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
6 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
7 60/2 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 5
8 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
9 61/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
10 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
11 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
12 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
13 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
14 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
15 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 20
16 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
17 61/2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5
18 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
19 61/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล วันที่ 7 มีนาคม 2562 10
รวม 310