ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณรินทร์ธร โพธิ์ไกร  รหัสนักศึกษา 6012000657  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900643162   บิดานายถาวร   โพธิ์ไกร   มารดานางรุ่งนภา   โพธิ์ไกร  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 58 1.5
2 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
3 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
4 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 67 2.5
5 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 61 2
6 62/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
7 63/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 59 1.5
8 64/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 58 1.5
9 64/2 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
10 64/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 67 2.5
รวม 27    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 58 1.5
2 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 59 1.5
3 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
4 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
5 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
6 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 60 2
7 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 57 1.5
8 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 58 1.5
9 62/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 61 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
2 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
3 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 15
4 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 15
5 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
6 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
7 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกาชาด และ กฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) 5
8 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 5
9 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 5
10 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
11 63/2 โครงการอบรม การขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย จราจร 5
12 63/2 โครงการ Big Cleaning 10
13 62/2 บริจาคกระทง 20
14 62/2 พัฒนากศน.ตำบลเขาคีริส 30
15 64/1 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2564 5
16 64/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษา 10
17 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
18 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 มกราคม 2565 10
รวม 235