ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายภูวนารถ ทองคู่  รหัสนักศึกษา 6012000620  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900576627   บิดานายภูษิต   ทองคู่   มารดานางรัตนา   อิ่มวงษ์  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
2 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 58 1.5
3 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
4 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 58 1.5
5 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 59 1.5
6 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
7 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 57 1.5
8 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
9 62/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
10 63/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
รวม 28    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 63 2
2 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 56 1.5
3 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 59 1.5
4 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
5 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
6 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 57 1.5
7 63/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 15
2 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 15
3 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 15
4 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
5 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
6 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
7 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
8 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
9 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
10 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
11 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
12 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 6 สิงหาคม 2563 5
13 63/1 โครงการอาสายุวกาชาด(หลักสูตรปฐมพยาบาล)วันที่ 7 สิงหาคม 2563 5
14 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019้ความรู้และ 5
15 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
16 63/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 5
17 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
18 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
19 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
20 63/2 โครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยรู้วินัยจราจรับขี่ 5
21 63/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด 5
22 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
23 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
24 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
25 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
26 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่สงไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
27 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
28 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
รวม 275