ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวมารตี จีนเพชร  รหัสนักศึกษา 6012000611  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600131133   บิดานายประทุม   จีนเพชร   มารดานางจำเนียน   จีนเพชร  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
2 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
3 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
4 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
5 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
6 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
7 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 58 1.5
รวม 16    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 69 2.5
2 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 66 2.5
3 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 57 1.5
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 15
2 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 15
3 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 15
4 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
รวม 55