ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปราณี สุขเปล่ง  รหัสนักศึกษา 6012000545  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600131974   บิดานายมนัส   สุขเปล่ง   มารดานางสาวมะลิ   เกิดพงษ์  อายุ 22 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
2 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
3 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 59 1.5
4 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
5 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
6 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
7 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
8 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
9 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
10 62/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
11 62/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
12 62/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
13 62/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
รวม 38    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
2 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 61 2
3 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 61 2
4 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
5 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
6 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 67 2.5
7 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 65 2.5
8 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 62 2
9 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 67 2.5
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
2 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
3 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
4 60/2 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้. 5
5 61/1 ไหว้ครู 10
6 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 5
7 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 20
8 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
9 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 25
10 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 25
11 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 25
12 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 25
13 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 25
14 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 25
15 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 25
รวม 290