ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวน้ำอ้อย นุสนธิ์  รหัสนักศึกษา 6012000497  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900469308   บิดานายสนัด   นุสนธิ์   มารดานางสาวสังวาลย์   เรื่อสีจันทร์  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
2 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
3 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
4 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
5 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
6 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 71 3
7 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
8 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
9 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 67 2.5
10 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
11 61/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
รวม 30    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 65 2.5
2 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
3 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
4 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
5 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 60 2
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
2 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 20
3 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
4 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
5 60/2 โครงการวันรักการอ่าน สืบสานวัฒนธรรมหลากหลายอาชีพ 10
6 60/2 กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 10
7 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
8 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
9 61/1 ไหว้ครู 10
10 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
11 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
12 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
13 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
14 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
15 61/1 โครงการสอนเสริม 20
16 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
17 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
18 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
รวม 330