ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวชนิกานต์ พลอยคำ  รหัสนักศึกษา 6012000488  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1660200048069   บิดานายฉลอง   พลอยคำ   มารดานางสมสาย   พลอยคำ  อายุ 32 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
2 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
3 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 81 4
4 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
5 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
6 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
7 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
8 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 68 2.5
9 62/1 พท21001 ภาษาไทย 4 76 3.5
10 62/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
11 62/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
12 62/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 74 3
2 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 68 2.5
3 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
4 62/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 70 3
5 62/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 72 3
6 62/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
7 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 61 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 พัฒนา กศน.ตำบล 5-16 มิถุนายน 2560 30
2 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
3 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
4 60/2 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 5
5 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
6 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 25
7 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 25
8 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 25
9 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 25
10 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 25
11 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 25
12 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 25
รวม 260