ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายชวลิต เรืองอ่อน  รหัสนักศึกษา 6012000442  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601179431   บิดานายบุญสม   เรืองอ่อน   มารดานางพุ่ม   เรืองอ่อน  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
2 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
3 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
4 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
5 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
6 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
7 62/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
8 63/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 60 2
รวม 22    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 60 2
2 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
3 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
4 63/1 อช02004 การปลูกผักคะน้า 3 65 2.5
5 63/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 68 2.5
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
2 63/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
3 63/2 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์และยาเสพติด 5
4 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
5 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
6 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
7 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
14 64/2 กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 20
15 64/2 โครงการค่ายวิชาการเติมเต็มความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มกราคม 2565 10
16 64/2 โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นแบบออนไลน์ 5
รวม 200