ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพงศ์ เมฆี  รหัสนักศึกษา 6012000433  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1900401158900   บิดานายวิชาญ   เมฆี   มารดานางยุภาพร   บุตรกุล  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
2 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 61 2
3 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 69 2.5
4 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
5 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 71 3
6 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
7 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
8 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 68 2.5
9 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
10 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
11 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
12 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
รวม 34    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
2 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 73 3
3 61/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 70 3
4 61/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 65 2.5
5 61/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 60 2
6 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
7 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 70 3
8 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 69 2.5
9 62/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
10 63/1 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 61 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
2 60/2 กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 10
3 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
4 62/2 กิจกรรมบริจาคกระทง 10
5 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
6 64/1 โครงการปฐมนิเทศ 5
7 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
8 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
9 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
14 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
15 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
16 64/1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบบออนไลน์ 15
รวม 210