ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายชวลิต จันทร์แดง  รหัสนักศึกษา 6012000424  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601182009   บิดานายวิโรจน์   จันทร์แดง   มารดานางมลิวรรณ์   ผิวสะอาด  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
2 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
รวม 4    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 65 2.5
2 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 68 2.5
รวม 4    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0