ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายพุฒิพงศ์ อิ่มคำ  รหัสนักศึกษา 6012000200  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900594552   บิดานายสมมิต   อิ่มคำ   มารดานางจำเริญ   ศรีคะเรศ  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
2 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 71 3
3 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
4 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
5 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 61 2
6 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
7 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
8 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 60 2
2 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 61 2
3 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 59 1.5
4 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 60 2
5 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 พัฒนา กศน.ตำบล 5-16 มิถุนายน 2560 30
2 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
3 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
4 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
5 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
6 60/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
7 60/2 โครงการวันรักการอ่าน สืบสานวัฒนธรรมหลากหลายอาชีพ 10
8 60/2 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 5
9 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
10 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
11 61/1 ไหว้ครู 10
12 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
13 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
14 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
15 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
16 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ)วันที่ 10-11กันยายน2561 20
17 61/1 โครงการสอนเสริม 20
18 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
19 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
20 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ 5
21 61/2 โครงการรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 10
22 61/2 โครงการบำเพ็ญประโยชน์(เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ) 10
23 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
24 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
25 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
26 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 5
รวม 480