ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศศิภา สงสนั่น  รหัสนักศึกษา 6012000170  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600120379   บิดานายเล็ก   สงสนั่น   มารดานางลืม   สงสนั่น  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
2 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
3 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 78 3.5
4 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
5 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
6 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
7 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
8 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
รวม 18    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 65 2.5
2 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 60 2
3 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 63 2
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
2 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
3 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
4 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
5 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 20
6 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
7 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
8 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
รวม 200