ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายศิวะ มะยมหิน  รหัสนักศึกษา 5922001107  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900326761   บิดานายจำเนียน   มะยมหิน   มารดานางแป้งร่ำ   มะยมหิน  อายุ 22 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
4 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 59 1.5
5 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
6 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
7 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
8 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
9 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
รวม 23    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 64 2
2 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 59 1.5
3 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 65 2.5
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
2 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
3 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 15
4 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 15
5 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
รวม 80