ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวุฒิ การะเวก  รหัสนักศึกษา 5922001059  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1139600139901   บิดานายประเสริฐ   การะเวก   มารดานางนงนุช   ทับทิม  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
5 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 71 3
6 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 77 3.5
7 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
8 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
9 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
10 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
11 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
12 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 74 3
13 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 66 2.5
2 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 67 2.5
3 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 71 3
4 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 76 3.5
5 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 67 2.5
6 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 58 1.5
7 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
8 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน 20
2 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 20
3 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
4 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
5 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 26-31 กรกฎาคม 2560 25
6 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 10-15 พฤษภาคม 2560 25
7 60/1 พัฒนาวัดกุฎิการาม 19-20 มิถุนายน 2560 20
8 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
9 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
10 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
11 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 4
12 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
13 60/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
14 60/2 โครงการวันรักการอ่าน สืบสานวัฒนธรรมหลากหลายอาชีพ 10
15 60/2 โครงการกิจกรรม 5 ส. 5
16 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
17 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
18 61/1 ไหว้ครู 10
19 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
20 61/1 โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 100
21 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
22 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
รวม 489