ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเกรียงไกร ม่วงจีบ  รหัสนักศึกษา 5922000847  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1103702578592   บิดานายสุรัตน์   ม่วงจีบ   มารดานางบังอร   มะยมหิน  อายุ 22 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 80 4
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 72 3
5 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 72 3
6 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 80 4
7 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
8 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 79 3.5
9 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
10 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
11 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 69 2.5
12 63/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
13 63/2 พท21001 ภาษาไทย 4 71 3
14 63/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 72 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 72 3
2 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 79 3.5
3 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 75 3.5
4 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 76 3.5
5 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 74 3
6 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 73 3
7 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 68 2.5
8 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 74 3
9 63/2 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 72 3
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 20
2 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
3 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
4 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
5 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
6 60/2 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพรานกระต่าย 5
7 60/2 โครงการวันรักการอ่าน สืบสานวัฒนธรรมหลากหลายอาชีพ 10
8 60/2 โครงการกิจกรรม 5 ส. 5
9 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
รวม 140