ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวิชาญ วันยะ  รหัสนักศึกษา 5922000780  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620100090659   บิดานายชิน   วันยะ   มารดานางม้อย   ฉายอรุณ  อายุ 35 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
2 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
3 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 68 2.5
4 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
5 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
6 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 61 2
7 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
8 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
9 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
10 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
11 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
12 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
13 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
14 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 76 3.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 64 2
2 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
3 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
4 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 70 3
5 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 68 2.5
6 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 59 1.5
7 62/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพรานกระต่าย 5
2 60/2 กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 10
3 61/1 ไหว้ครู 10
4 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
5 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
6 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
7 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
รวม 210