ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายพิชิต ระวังภัย  รหัสนักศึกษา 5922000771  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1409900520437   บิดานายประเวก   ระวังภัย   มารดานางจำเนียร   ระวังภัย  อายุ 33 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 76 3.5
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
5 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
6 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 77 3.5
7 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
8 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
9 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
10 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 74 3
11 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
12 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 71 3
13 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 74 3
14 64/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 68 2.5
2 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 63 2
3 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 68 2.5
4 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 65 2.5
5 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
6 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 64 2
7 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 65 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพรานกระต่าย 5
2 60/2 กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ 10
3 61/1 ไหว้ครู 10
4 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
5 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดโรคโควิด 15
6 64/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย 15
7 64/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม ตามหลักธรรมของศาสนาแบบออนไลน์ 15
8 64/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ห่างไกลเอดส์และยาเสพติดแบบออนไลน์ 15
9 64/1 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโตก หนอง นา โมเดลแบบออนไลน์ 15
10 64/1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนแบบออนไลน์ 15
11 64/1 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยแบบออนไลน์ 15
12 64/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบออนไลน์ 15
13 64/1 โครงการวัยเรียน วัยใส ขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจรแบบออนไลน์ 15
รวม 210