ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวรวุฒิ อินทพงษ์  รหัสนักศึกษา 5922000678  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1560100472871   บิดานายเรวัตร์   อินทพงษ์   มารดานางสาวอรนุช   ทองเอก  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 70 3
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
5 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
6 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
7 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
8 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 78 3.5
9 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 75 3.5
10 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 82 4
11 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
12 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 77 3.5
13 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 68 2.5
2 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 75 3.5
3 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 65 2.5
4 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 69 2.5
5 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 76 3.5
6 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 66 2.5
7 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 63 2
8 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 64 2
9 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 74 3
10 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
11 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 อบรมอาสายุวกาชาด 30
2 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
3 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
4 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
5 60/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
6 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
7 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
8 61/1 โครงการสอนเสริม 20
9 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
10 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
11 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
12 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
รวม 265