ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกชมน ศรีพรหม  รหัสนักศึกษา 5922000669  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1218800009201   บิดานายอำนาจ   ศรีพรหม   มารดานางฝน   อาชาพล  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 66 2.5
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
5 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
6 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
7 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 62 2
8 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 71 3
9 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
10 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 59 1.5
11 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
12 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
รวม 34    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 60 2
2 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 61 2
3 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 62 2
4 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
5 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 61 2
6 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
7 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
8 62/2 ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3 65 2.5
9 63/1 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 67 2.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
2 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
3 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 6
4 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
5 61/1 ไหว้ครู 10
6 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
7 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
8 61/2 โครงการสอนเสริม วันที่ 14-15มีนาคม2562 20
9 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
10 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
11 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
12 63/1 โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด 5
13 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
14 63/1 โครงการให้ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5
15 63/1 โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย 5
16 63/1 โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง 5
17 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
รวม 216