ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวิมุต เหมแดง  รหัสนักศึกษา 5922000575  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600142429   บิดานายจันทร์ลา   เหมแดง   มารดานางปน   นารอด  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
2 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
3 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
4 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 76 3.5
5 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 61 2
6 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
7 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
8 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
9 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
10 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
11 62/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
รวม 29    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 67 2.5
2 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 63 2
3 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
4 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 70 3
5 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 60 2
6 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
รวม 13    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
2 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
3 60/1 พัฒนา กศน.ตำบล 5-16 มิถุนายน 2560 30
4 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
5 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
6 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
7 60/2 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 5
8 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
9 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
10 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
11 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
12 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
13 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
14 61/1 โครงการสอนเสริม 20
15 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
16 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
17 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
18 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ 5
19 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
20 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
21 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 5
22 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
23 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
รวม 425