ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวราเทพ ทับทัน  รหัสนักศึกษา 5922000566  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601171023   บิดานายสมชาย   ทับทัน   มารดานางแห้ง   ทับทัน  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
2 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
3 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
4 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
5 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
6 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
7 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
8 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
9 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
10 62/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
11 62/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 72 3
12 62/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
13 62/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
14 63/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
2 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 73 3
3 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 66 2.5
4 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
5 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
6 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
7 62/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 70 3
8 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 65 2.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
2 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
3 60/1 พัฒนา กศน.ตำบล 5-16 มิถุนายน 2560 30
4 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
5 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
6 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
7 60/2 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 5
8 61/1 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวิมีสุข 10
9 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
10 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
11 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
12 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
13 61/1 โครงการสอนเสริม 20
14 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
15 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
16 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
17 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
18 62/1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 5
19 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 5
20 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 6-10 ม.ค.63 25
21 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 20-24 ม.ค.63 25
22 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 3-7 ก.พ. 63 25
23 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 17-21 ก.พ.63 25
24 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 2-6 มี.ค.63 25
25 62/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่16-20 มี.ค.63 25
26 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
27 63/1 โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 5
28 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
รวม 480