ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาววาสนา ชัยสุระ  รหัสนักศึกษา 5922000557  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1100703008908   บิดานายสัญญา   ชัยสุระ   มารดานางสาวสดใส   มาตเต็มดี  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
5 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 68 2.5
6 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 78 3.5
7 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 73 3
8 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
9 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 74 3
10 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
11 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
12 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 73 3
13 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
14 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 65 2.5
2 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 63 2
3 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 71 3
4 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 69 2.5
5 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 61 2
6 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
7 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 60 2
8 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 68 2.5
9 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 69 2.5
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 20
2 60/1 โครงการปลุกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
3 60/1 พัฒนา กศน.ตำบล 5-16 มิถุนายน 2560 30
4 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
5 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
6 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
7 60/2 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 5
8 60/2 โครงการกิจกรรม 5 ส. 5
9 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
10 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
รวม 210