ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิริรัตน์ มณีเขียว  รหัสนักศึกษา 5922000548  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601175584   บิดานายเยิ้ม   มณีเขียว   มารดานางฉลอง   มณีเขียว  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
5 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
6 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
7 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
8 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 59 1.5
9 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
10 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
11 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
12 61/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
รวม 34    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 62 2
2 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 75 3.5
3 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 65 2.5
4 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 64 2
5 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 65 2.5
6 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 61 2
7 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 61 2
8 62/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 66 2.5
9 62/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
10 62/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
2 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
3 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 20
4 60/1 พัฒนา กศน.ตำบล 5-16 มิถุนายน 2560 30
5 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
6 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
7 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
8 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
9 60/2 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 5
10 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
รวม 205