ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายพีรพัฒน์ เกตุวงศ์  รหัสนักศึกษา 5922000285  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900571757   บิดานายชูศักดิ์   เกตุวงศ์   มารดานางบัวขาว   เกตุวงศ์  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
2 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
รวม 5    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 56 1.5
2 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 57 1.5
3 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 56 1.5
4 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 58 1.5
5 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 62 2
6 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
7 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 20
2 59/2 บริการย้อมผ้าสีดำ 10
3 59/2 ยางรถยนต์ลดโลกร้อน 20
4 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
5 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
6 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
7 61/1 พัฒนากศน.ตำบลวังตะเเบก วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 16
8 61/1 กิจกรรมพัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่ายวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2561 8
9 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
10 61/1 ไหว้ครู 10
11 61/1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
12 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
13 61/1 โครงการสอนเสริม 20
14 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
15 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
16 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบกวันที่9-24กุมภาพันธ์2562 50
17 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
รวม 359