ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวมินตรา กนกสิงห์  รหัสนักศึกษา 5922000276  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1640100316509   บิดานายอภิชัย   กนกสิงห์   มารดานางกัญญา   กนกสิงห์  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
2 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
3 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
4 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
5 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
รวม 17    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 59 1.5
2 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 59 1.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 20
2 59/2 บริการย้อมผ้าสีดำ 10
3 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
4 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
รวม 60