ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายฐิติพงศ์ มาน้อย  รหัสนักศึกษา 5922000191  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601169878   บิดานายประสิทธิ์   มาน้อย   มารดานางน้ำอ้อย   มาน้อย  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 60 2
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
5 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
6 61/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
7 61/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
8 61/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 62 2
9 61/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 62 2
2 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 56 1.5
3 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 67 2.5
4 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 58 1.5
5 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 60 2
6 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 58 1.5
7 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
8 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 62 2
9 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
2 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
3 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
4 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
5 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
6 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
7 61/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังตะแบกวันที่9-24กุมภาพันธ์2562 50
8 61/2 โครงการอบรมให้ความรู้การเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 10
รวม 160