ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุนิษา บุบผาวรรณา  รหัสนักศึกษา 5922000137  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 2620101042273   บิดานายกิจ   บุบผาวรรณา   มารดานางสุพิศ   บุบผาวรรณา  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
2 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
3 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
4 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
5 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 60 2
6 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
7 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 59 1.5
8 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
9 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 71 3
10 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 59 1.5
11 61/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 59 1.5
12 62/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 60 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 67 2.5
2 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 59 1.5
3 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
4 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
5 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 56 1.5
6 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 59 1.5
7 61/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 65 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
2 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
3 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
4 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
5 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
6 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 15
7 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
8 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
9 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 15
10 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 15
11 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
12 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
13 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
14 60/2 โครงการวันรักการอ่าน สืบสานวัฒนธรรมหลากหลายอาชีพ 10
15 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
16 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
17 61/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร "พื้นฐานยุวกาชาด"ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 50
18 61/1 โครงการสอนเสริม 20
19 61/1 โครงการสอนเสริม 20
20 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
21 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
รวม 415