ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรพรรณ พลอาชา  รหัสนักศึกษา 5922000119  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1129901758359   บิดานายนัด   พลอาชา   มารดานางรำพึง   พลอาชา  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 74 3
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
5 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
6 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 83 4
7 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
8 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 80 4
9 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
10 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 78 3.5
11 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 70 3
12 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 80 4
13 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 65 2.5
14 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 76 3.5
2 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 77 3.5
3 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 64 2
4 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
5 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 75 3.5
6 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 69 2.5
7 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
8 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 62 2
9 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 76 3.5
10 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 66 2.5
11 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 68 2.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 อบรมอาสายุวกาชาด 30
2 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
3 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
4 60/1 โครงการรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงในระบอบประชาธิปไตย 15
5 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
6 60/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22-24 สิงหาคม 2560 30
7 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 15
8 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
9 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
10 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
11 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 15
12 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 15
13 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
14 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
15 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
16 60/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
17 60/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
18 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
19 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
20 61/1 ไหว้ครู 10
21 61/1 โครงการค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10
22 61/1 โครงการสอนเสริม 20
รวม 415