ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายชนกพล เดชะผล  รหัสนักศึกษา 5922000100  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600136658   บิดานายแสวง   มาน้อย   มารดานางบุษกร   มาน้อย  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 75 3.5
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
5 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
6 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
7 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 70 3
8 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
9 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 71 3
10 62/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
11 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
12 62/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
13 62/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
14 62/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 70 3
2 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 66 2.5
3 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
4 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 73 3
5 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 60 2
6 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 68 2.5
7 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
8 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
9 62/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
10 63/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 75 3.5
รวม 21    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
2 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
3 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
4 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
5 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
6 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
7 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
8 63/1 บริจาคโลหิต 50
9 63/1 พัฒนากศน.ตำบลเขาคีริส 30
10 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
11 63/2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ล้อมรั้ว) 20
รวม 225