ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายมานิตย์ จันฝาย  รหัสนักศึกษา 5922000098  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900012154   บิดานายผ่าน   จันฝาย   มารดานางสาวสุพัฒตรา   จันฝาย  อายุ 32 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 63 2
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
5 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 70 3
6 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
7 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
8 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 77 3.5
9 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
10 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
11 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 68 2.5
12 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 71 3
13 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 70 3
14 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 64 2
2 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 63 2
3 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 61 2
4 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 66 2.5
5 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 60 2
6 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 70 3
7 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
8 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 68 2.5
9 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 59 1.5
10 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
รวม 21    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 15
2 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
3 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
4 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
5 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
6 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
7 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีงานกฐินสามัคคีและลอยกระทงวัดเขาคีริส 60
8 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
รวม 160