ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกฤษฎา เอี่ยมคำ  รหัสนักศึกษา 5922000089  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 2620601024380   บิดานายรุ้ง   เอี่ยมคำ   มารดานางมณีรัตน์   คงคาวารี  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
3 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 59 1.5
4 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
5 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 58 1.5
6 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 58 1.5
7 61/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
8 61/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 59 1.5
9 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
10 62/1 พท21001 ภาษาไทย 4 59 1.5
11 62/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 59 1.5
รวม 30    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 55 1.5
2 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 59 1.5
3 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 56 1.5
4 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 62 2
5 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
6 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
7 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 59 1.5
8 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 56 1.5
9 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 57 1.5
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 15
2 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 15
3 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 20
4 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
5 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
6 62/2 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่ 2/2562 10
7 62/2 โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด 5
8 62/2 โครงการวัยเรียนวันใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง 5
9 63/1 โครงการรู้รักสามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย 5
10 63/1 โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง 5
11 63/1 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข 5
12 63/1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง 20
13 63/1 บริจาคโลหิต 50
14 63/1 พัฒนากศน.ตำบลเขาคีริส 30
15 63/2 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ล้อมรั้ว) 20
16 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
รวม 240