ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธีรศักดิ์ พลขันธ์  รหัสนักศึกษา 5922000070  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601177846   บิดานายสุรพงษ์   พลขันธ์   มารดานางมารศรี   พลขันธ์  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
2 61/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
3 62/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
4 62/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 58 1.5
5 62/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
6 62/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 60 2
7 62/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
รวม 20    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 73 3
2 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 58 1.5
3 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 56 1.5
4 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
5 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 59 1.5
6 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 56 1.5
7 62/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 58 1.5
8 62/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 62 2
9 64/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 58 1.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
2 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 15
3 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 15
4 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
5 60/2 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
6 62/2 โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐาน"จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล" 10
7 62/2 บริจาคกระทง 20
8 61/2 บริจาคกระทง 20
9 63/1 บริจาคโลหิต 50
10 63/2 บริจาคกระทง 20
11 63/2 โครงการBig Cleaning 10
รวม 205