ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรทิพย์ พุ่มอยู่  รหัสนักศึกษา 5922000052  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600073249   บิดานายละยอม   พุ่มอยู่   มารดานางสาวชลอ   ปิ่นมณี  อายุ 32 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 59 1.5
5 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
6 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
7 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
8 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
9 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
10 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 67 2.5
11 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
12 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
13 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 62 2
2 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 69 2.5
3 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 61 2
4 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
5 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 68 2.5
6 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 65 2.5
7 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 67 2.5
8 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
9 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 61 2
10 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
11 63/1 สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 3 67 2.5
รวม 23    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 20
2 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 15
3 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 15
4 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 15
5 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 20
6 63/1 โครงการคุณธรรม จริยธรรม ภาคเรียนที่1/2563 5
7 63/1 โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก 5
8 63/1 พัฒนากศน.ตำบลวังควง 20
9 63/1 บริจาคโลหิต 50
10 63/2 โครงการพัฒนากศน.ตำบลวังควง 20
11 63/2 โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 5
12 63/2 โครงการค่ายวิชาการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 5
13 63/2 โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากYouTube 5
14 63/2 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน 5
รวม 205