ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวันชัย เหล็กดี  รหัสนักศึกษา 5922000043  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1100500049201   บิดานายสมศักดิ์   เหล็กดี   มารดานางสมพงษ์   เหล็กดี  อายุ 32 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 68 2.5
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 58 1.5
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 59 1.5
5 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
6 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 74 3
7 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
8 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
9 61/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
รวม 30    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 62 2
2 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 69 2.5
3 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 58 1.5
4 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 59 1.5
5 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 66 2.5
6 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 57 1.5
7 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 66 2.5
8 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 60 2
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
2 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 15
3 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 15
4 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 15
5 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
รวม 65