ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสราวุฒิ อิ่มเอี่ยม  รหัสนักศึกษา 5922000034  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900470152   บิดานายวิน   อิ่มเอี่ยม   มารดานางยง   อิ่มเอี่ยม  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 55 1.5
2 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
3 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
4 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
5 60/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
6 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
7 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
รวม 17    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 71 3
2 60/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 63 2
3 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
รวม 7    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
2 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 15
3 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 15
4 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 15
5 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
รวม 75