ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายราเชนทร์ บุญแก้ว  รหัสนักศึกษา 5922000025  กลุ่ม  วังควง(220008)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900563592   บิดานายปรีชา   บุญแก้ว   มารดานางสาวพิมพา   หงษ์ทอง  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
2 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
3 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
4 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
5 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 60 2
6 60/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
7 61/1 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
8 61/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
9 61/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 64 2
2 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 65 2.5
3 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 68 2.5
4 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 68 2.5
5 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
6 60/2 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
7 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 61 2
8 61/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
9 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 66 2.5
10 62/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 61 2
11 62/1 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 67 2.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
2 60/1 อบรมอาสายุวกาชาด 30
3 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
4 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 15
5 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 15
6 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลวังควง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 15
7 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 10
8 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
9 60/2 โครงการคุณธรรมจริยธรรมม 20
10 61/1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10
11 61/1 ไหว้ครู 10
12 61/1 โครงการขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร 10
13 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
14 61/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
15 61/2 กิจกรรมประชุมอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครเพื่ออำนวยความสะดวก 10
16 62/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
17 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 10
18 62/1 โครงการป้องกันยาเสพติดและstop teen mom วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2562 10
19 62/1 โครงการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 5
20 62/1 โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 40
21 62/1 โครงการสร้างระบบความคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 10
22 62/1 โครงการดำเนินการเชิงรุกด้านเอดส์แก่เยาวชนอำเภอพรานกระต่าย 5
รวม 330