ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิราวรรณ โตเปลี่ยน  รหัสนักศึกษา 5912000701  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601170248   บิดานายบุญส่ง   โตเปลี่ยน   มารดานางจเร   โตเปลี่ยน  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
2 59/1 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
3 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
4 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
5 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
6 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 70 3
7 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
8 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
9 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
10 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
รวม 34    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 ทร02010 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) 1 61 2
2 59/1 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 63 2
3 59/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 65 2.5
4 59/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 65 2.5
5 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 69 2.5
6 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 73 3
7 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 67 2.5
8 60/1 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 56 1.5
9 60/1 พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ 1 64 2
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนใส่ใจการศึกษา 10
2 59/1 ช่วยกิจกรรมบริจาคโลหิต 10
3 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
4 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
5 59/1 ร่วมบริจาคโลหิต 10
6 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 20
7 59/2 กิจกรรมวันเด็กเพื่อน้อง 10
8 60/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
รวม 110