ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวนฤมล ม่วงเกตุ  รหัสนักศึกษา 5912000699  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601170655   บิดานายศักดา   จิตเพชร   มารดานางวีรนุช   คำเบิก  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 58 1.5
2 59/1 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
3 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
4 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 70 3
5 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
6 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
7 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
8 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
9 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 ทร02010 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) 1 59 1.5
2 59/1 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 59 1.5
3 59/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 59 1.5
4 59/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 63 2
5 59/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
6 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 70 3
7 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 64 2
8 60/1 พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ 1 59 1.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนใส่ใจการศึกษา 10
2 59/1 ช่วยกิจกรรมบริจาคโลหิต 10
3 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
4 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
5 59/1 ร่วมกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์นครสวรรค์ 20
6 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 20
7 59/2 บริการย้อมผ้าสีดำ 10
8 59/2 กิจกรรมวันเด็กเพื่อน้อง 10
9 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
10 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
11 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
12 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลวังตะแบก ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 40
13 60/2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 20
14 61/1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 20
รวม 250