ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายปฏิพล บัวบาน  รหัสนักศึกษา 5912000644  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600142143   บิดานายชำนาญ   บัวบาน   มารดานางมาลี   โพธิ์เทพ  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 59 1.5
2 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
3 59/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
4 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
5 60/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 62 2
6 60/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 59 1.5
7 60/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
8 60/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 65 2.5
รวม 21    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 ทร02010 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map) 1 65 2.5
2 59/1 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 61 2
3 59/1 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 58 1.5
4 59/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 60 2
5 59/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 61 2
6 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 72 3
7 59/2 พว02023 ร่างกายของเรา 1 72 3
8 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 66 2.5
9 60/1 พท22007 การเขียนร้อยกรอง 1 58 1.5
10 60/1 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 59 1.5
11 60/1 พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ 1 63 2
12 60/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 60 2
13 61/1 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 60/2 โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี(ลอยกระทง) 4
2 60/2 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของศาสนา 50
3 59/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
4 60/1 โครงการพัฒนากศน.ต.หนองหัววัว 1-5 สิงหาคม60 30
5 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลหนองหัววัว 7 - 10 ก.ย. 2560 24
6 59/2 ค่ายปรับความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย 20
7 60/1 โครงการอบรมติวเข้มให้กับนักศึกษากศน.อำเภอพรานกระต่าย 20
8 59/1 พัฒนาวัดกุฏิการาม วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2559 20
9 60/1 โครงการอบรมสุขภาพกายสุขภาพจิต 20
10 61/1 ไหว้ครู 10
11 61/1 โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 10
12 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
รวม 248